Jesteś tutaj: WYCIECZKI
I ATRAKCJE
Przyrodnicze Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

Torfowiska zajmują fragment Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, zbudowanej z fliszu karpackiego oraz naniesionych utworów czwartorzędowych. Obszar składa się z kilkunastu kopuł, których wzrost rozpoczął się około 9 -10 tys. lat temu i trwa do dziś.

W sąsiedztwie torfowisk rozciągają się lasy iglaste, z których znaczna część to sosnowe bory bagienne.

W obrębie obszaru (na odcinku od Wróblówki do Długopola) znajduje się również meandrujący odcinek koryta Czarnego Dunajca o naturalnym charakterze, z zachowanymi szerokimi kamieńcami. Całość obszaru, to teren rolniczo-leśny, na którym dominuje tradycyjna, ekstensywna gospodarka rolna, nie ma natomiast zabudowań, i z wyjątkiem kopalni na Puściźnie Wielkiej, także zakładów przemysłowych.

Na obszarze torfowisk odnotowano występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych, z których 11 uznano za przedmioty ochrony, są to m.in. Pionierska roślinność na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe oraz 5 gatunków zwierząt: skójka gruboskorupowa, poczwarówka, łątka turzycowa, kumak górski, traszka karpacka. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie stanowią największa krajową ostoję ginącego cietrzewia Tetrao tetrix (110–130 samców, ok. 15% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Gniazduje tu także zagrożony i nieliczny w Polsce głuszec Tetrao urogallus (2–3 samce). Znaczną liczebność osiąga tutejsza populacja lęgowa derkacza Crex crex (95–140 odzywających się samców). Obszar leży na ważnym szlaku migracji ptaków siewkowych, stanowi też zimowisko ptaków drapieżnych. Zasadniczym celem ochrony na „Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich” jest utrzymanie kompleksów siedlisk torfowiskowych i towarzyszących im borów bagiennych, gdyż obszar jest największym w Karpatach nagromadzeniem tych typów siedlisk, wykształconych na rozległych powierzchniach.

Najlepiej wykształcone i zachowane płaty siedlisk torfowiskowych (w tym borów bagiennych) występują na terenie Borów, Puścizny Wielkiej, Baligówki, Pustej Polany, Puścizny Wysokiej oraz w rezerwacie Bór na Czerwonem. Łąki i młaki najlepiej są zachowane w rejonie Podczerwonego, na północ od Czarnego Dunajca, na południe od Odrowąża i Załucznego.

https://www.facebook.com/centrumpromocjiiochronytorfowiskwchocholowie/?modal=admin_todo_tour

http://muzeumplsk.eu/

                      Lokalna     OrganizacjaTurystyczna                        "Chocholowski"

               Chochołów 40 
          34 – 513 Chochołów

            tel. 18 26 578 12

 e-mail: lotchocholowski@gmail.com

 Zarząd LOT:


PREZES: Bogdan Sroka

WICEPREZES: Kazimiera Bzdyk

SKARBNIK: Danuta Hudyga

      

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie

http://chocholowskilot.eu/photo/pobrane_hosting_5f12c6d53f10e.jpg

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl